Feel the flow in Sopot. Division C Spring Conference

Have you ever engaged in an action so intensely, regardless of whether it involved your passion or professional work, that you did not feel the passage of time, you forgot about fatigue, and your creativity and performance was much greater than usual? If you remember at least one such event, it means that you have experienced FLOW status. At Toastmasters, we know very well that public speaking, and what’s more – contests – are lined with such emotions.

On April 6, 2019, we sailed on the wave of stage emotions during the Speech Contest and Evaluation in District C. Members of the Toastmasters clubs from Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz, Poznań and Piła stood on the stage to select the best speakers and evaluators from northern and western Poland.

Emotions, passion, life energy, breath of inspiration, motivation and freshness – we have all witnessed it in Sopot, a unique place on the map of Poland, where time passes slowly, the sun heats stronger, where you can feel the sea breeze more intensely and  you can hear the sound of waves reflecting on the sea pier – the longest in Europe.

How was it?

  • Over 100 people during the whole day of the event.
  • 4 competitions – a breath of inspiration in the Speech Contest in Polish and English and the depth of constructive criticism in the Evaluation Contest in Polish and English.
  • 3 workshops that were full of tips how to live happier, how to feel flow in relations in private and professional life and how to use tools and methods to find time for a life full of passion and enjoyment.
  • Lot of fun – so far in the ears of those who get carried away by the wave is Sia la la la la la a la-a-aa, a refrain of a well-known Polish song, whose karaoke was made by Agnieszka and Igor to pick up the audience on their feet.

The event was free and open to anyone who wanted to feel the internal tsunami. It was possible thanks to partners and sponsors. The honorary patronage was taken by the Mayor of the City of Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz, media promotion was provided by Radio Gdańsk and the auditorium was provided by the University of Gdansk.

===================

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się tak intensywnie zaangażować w jakieś działanie, niezależnie czy dotyczyło Twojej pasji czy też pracy zawodowej, że nie odczuwałeś upływu czasu, zapomniałeś o zmęczeniu, a Twoja kreatywność i wydajność była o wiele większa niż zazwyczaj? Jeśli pamiętasz chociaż jedno takie zdarzenie to znaczy, że doświadczyłeś stanu FLOW. W Toastmasters dobrze wiemy, że przemówienia publiczne, a co więcej – konkursy – są podszyte takimi emocjami.

6 kwietnia 2019 r. popłynęliśmy na fali scenicznych emocji podczas konkursu mów i ewaluacji okręgu C. Członkowie klubów Toastmasters  z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Szczecina, Olsztyna, Torunia, Bydgoszczy, Poznania i Piły stanęli w szranki na scenie w celu wyłonienia najlepszych mówców i ewaluatorów z północnej i zachodniej Polski.

Emocje, pasja, energia życiowa, powiew inspiracji, motywacji i świeżości – tego wszystkiego byliśmy świadkiem w Sopocie, wyjątkowym miejscu na mapie Polski, gdzie czas płynie wolniej, słońce grzeje mocniej, intensywniej czuć morską bryzę oraz gdzie słychać szum fal odbijających się o morskie molo – najdłuższe w Europie.

Jak było?

  • Ponad 100 osób podczas całego dnia wydarzenia. 
  • 4 konkursy – powiew inspiracji w konkursie mów w j. Polskim i angielskim oraz głębia konstruktywnej krytyki w konkursie ewaluacji w j. Polskim i angielskim.
  • 3 warsztaty, które przydały się każdemu, kto chciał poczuć wewnętrzne tsunami. Było o życiu na fali, czyli o spełnieniu i szczęściu,  flow w relacjach w życiu prywatnym i zawodowym oraz narzędziach i metodach, jak znaleźć czas na życie pełne pasji i radości.
  • Oraz zabawa – do tej pory w uszach tych, co dali się porwać fali brzmi Sia la la la la la-a-a-aa, refren znanego polskiego utworu, którego karaoke wykonali prowadzący, żeby poderwać publiczność na nogi.

Wydarzenie było bezpłatne i otwarte dla każdego, kto chciał poczuć wewnętrzne tsunami. Możliwe to było dzięki partnerom i sponsorom. Patronat honorowy objęła Prezydent Miasta Gdańsk, patronat medialny – Radio Gdańsk a aulę udostępnił partner – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Wystarczyło przybyć, otworzyć głowę i dać się zainspirować! Popłynąć z nami na fali!

Alicja Palińska, Area Director 2018-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.